Select your Virtual Server

1 CPU Cores, 1GB RAM, 15 Gb SSD
VPS KVM 1 SSD Qiymət From $14.00/mo
İndi sifariş et
2 CPU Cores, 2GB RAM, 20 GB SSD
VPS KVM 2 SSD Qiymət From $22.00/mo
İndi sifariş et
4 CPU Cores, 4 GB RAM, 35 GB SSD
VPS KVM 4 SSD Qiymət From $37.00/mo
İndi sifariş et
6 CPU Cores, 6 GB RAM, 45 GB SSD
VPS KVM 6 SSD Qiymət From $57.00/mo
İndi sifariş et
8 CPU Cores, 6 GB RAM, 60GB SSD
VPS KVM 7 SSD Qiymət From $67.00/mo
İndi sifariş et
8 CPU Cores, 8 GB RAM, 75GB SSD
VPS KVM 8 SSD Qiymət From $77.00/mo
İndi sifariş et
10 CPU Cores,10 GB RAM, 120GB SSD
VPS KVM 10 SSD Qiymət From $140.00/mo
İndi sifariş et
12 CPU Cores,16 GB RAM, 180 GB SSD
VPS KVM 11 SSD Qiymət From $170.00/mo
İndi sifariş et
12 CPU Cores, 18 GB RAM, 260 GB SSD
VPS KVM 12 SSD Qiymət From $220.00/mo
İndi sifariş et